VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky internetového obchodu BYTMAX nábytek

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu BYTMAX nábytek (dále jen „obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě BYTMAX nábytek, který níže uvedený prodávající provozuje na www.bytmax.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující" či „zákazník"). Údaje o prodávajícím:

Firma: Darek Grabarczyk
místo podnikání: Brno, Cihelní 686/2b, Brno 614 00

Zapsán u  Živnostenského úřadu města Brna


provozovna: BYTMAX NÁBYTEK, Vídeňská 22d, Brno 639 00

IČ: 67048307
DIČ: CZ7704173950
e-mailová adresa: bytmax@bytmax.cz
(dále jen jako „prodávající" nebo „BYTMAX nábytek")

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definován v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „ObčZ") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

1.4 Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel tak, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění) a ustanovení čl. 3.6, 3.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.12 a 6.15 těchto obchodních podmínek v takovém případě neplatí a pro obchodněprávní vztah se nepoužijí.

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami prodávajícího, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.6 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné na použití na komerční účely, např. do restauračních zařízení, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží pro jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající jedná při uzavírání a plnění kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v rozsahu platného živnostenského oprávnění. Prodávající přímo nebo prostřednictvím třetích osob dodává kupujícímu výrobky, případně k nim poskytuje související služby.

2.2 Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Za kupujícího se v rámci a pro účely těchto obchodních podmínek považuje i více osob, pokud jednají společně, případně pokud za ně jedná osoba pověřená. Z právních úkonů jsou zavázáni společně a nerozdílně.

2.3 Kupující - podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.4 Předmět koupě - předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží vybrané z katalogu uvedeného na internetových stránkách prodávajícího uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.bytmax.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.5 Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je v případě dodání zboží mimo provozovnu prodávajícího připočtena taktéž cena za dopravu podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek.

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující:

- kupující odešle vyplněný objednávkový formulář zveřejněný na stránkách prodávajícího;

- prodávající zašle dle údajů z vyplněné objednávky prostřednictvím emailu kupujícímu zpracovaný návrh na uzavření kupní smlouvy, v němž bude specifikováno zejména zboží, jeho cena, cena dopravy, termín dodání, výše a splatnost zálohy na kupní cenu;

- kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace závazného návrhu ve formě řádné a včasné úhrady zálohy v souladu s výše uvedeným závazným návrhem.

Od okamžiku uzavření vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a případně cenu dopravy.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované na základě elektronické objednávky a závazného návrhu prodávajícího (závazného návrhu doručeného prostřednictvím elektronické pošty.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu uvedenou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

3.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas.

3.5 Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním věci kupujícímu.

3.6 V souladu s § 53 odst. 7 ObčZ. má kupující - spotřebitel, definován v bodě 2.2 výše, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s vrácením zboží. V případě, že dojde k poškození zboží o jeho dodání nebo se po dodání stane z jakéhokoliv důvodu nekompletním nebo má známky opotřebení nebo používání nebo nese známky montáže (např. otlaky od šroubů) právo kupujícího na odstoupení zaniká.

3.7 V případě že, se kupující - spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučujeme následující postup: kupující - spotřebitel kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese bytmax@bytmax.cz nebo na adrese provozovny prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla závazného návrhu, data převzetí zboží a čísla účtu pro vrácení peněz.

4. Platba za zboží

4.1 Veškeré zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a ceny dopravy.

4.2 Kupující může uhradit kupní cenu a cenu dopravy osobně při převzetí zboží v provozovně prodávajícího, osobně při převzetí zboží, je-li zboží zasíláno na dobírku, nebo prostřednictvím bezhotovostní úhrady zálohy i doplatku kupní ceny na účet prodávajícího před datem dodání zboží.


4.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5. Termín dodání a doprava

5.1 Zboží bude zákazníkovi dodáno v závislosti na druhu zboží v rozmezí sedm až šedesát dnů po uzavření kupní smlouvy. Podmínkou dodání zboží je úplném zaplacení kupní ceny a ceny za dopravu v případech osobního odběru, případně doplatek kupní ceny a ceny za dopravu formou dobírky při zasílání zboží (dále jen „termín dodání zboží").

5.2 Zboží je zasíláno prostřednictvím dostupných zasilatelských subjektů, a to podle volby prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

5.3 Kupující je povinen při převzetí zboží, zejména u zásilky provést kontrolu zboží nebo zásilky tak, aby zjistil, zda je obal neporušený, zda zboží či zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození a/nebo zda odpovídá počet balíků zásilky. U dodávek zboží, které obsahují skleněné výplně či části je kupující povinen prohlédnout i obsah dodávkya zjistit, zda nejsou poškozeny sklené výplně či skleněné části zboží. Pokud jsou při převzetí zboží nebo zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození nebo dodávka není kompletní, zákazník není povinen zboží nebo zásilku převzít a sepíše s dodávajícím subjektem/přepravcem zápis o škodě. Tuto skutečnost nahlásí prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně nebo na e-mailovou adresu bytmax@bytmax.cz. Pokud kupující poškozenou nebo nekompletní zásilku nebo zboží od přepravce/dodávajícího subjektu převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce/dodávajícího subjektu.

5.4 Kupující je povinen uhradit náklady dopravy i v případě, že nepřevezme od dodávajícího subjektu/přepravce zaslané zboží z důvodu na své straně zákazníka, ledaže předem písemně od kupní smlouvy odstoupí. V takovém případě je kupující povinen uhradit náklady dopravy, které mu budou vyúčtovány.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

6.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, dále za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

6.4 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či neodbornou montáží.

6.6 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.7 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.8 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě. Záruka se dále nevztahuje na skleněné výplně zboží a na skleněné části zboží.

6.9 Záruční doba činí pro kupujícího - spotřebitele (jak je definován v bodě 2.2 výše) 24 měsíců.

6.10 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

6.11 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.12 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující - spotřebitel následující oprávnění:

 6.12.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující - spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

 6.12.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující - spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

 6.12.3 Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující - spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

 6.12.4 Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do užívání (např. montáží), bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do užívání byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení vad do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

6.13 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 6.13.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující - jiný subjekt právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.

 6.13.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání obvyklému užívání, má kupující - jiný subjekt právo na výměnu zboží nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

 6.13.3 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání obvyklému užívání, má kupující - jiný subjekt právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo na odstoupení od smlouvy.

6.14 Reklamace musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci dopisem doručeným prodávajícímu. S reklamací doporučujeme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží

6.15 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího - spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.4 Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ").

8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech:

a. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího") v elektronické podobě.

b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.

c. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou zasilatelských společností, podle toho která ze společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.

d. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

8.3 Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí podle § 5 ZOOÚ s těmito skutečnostmi:

a. Prodávajícímu bude zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího v elektronické podobě.

b. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.

c. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou zasilatelských společností, podle toho, která ze společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.

d. Kupující jako subjektu údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným prodávajícího a právo na jejich opravu.

e. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

8.4 Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.